--> >

       Sadržaj

 •             Riječ, dvije $\dots$
  1.   Sanja Antoliš
  2.   Aneta Copić
  3.   Eva Špalj
  4.   Bilješka o autorima ove datoteke
 • Web Sketchpad radovi iz XV. gimnazije u Zagrebu

   
  odobrio HUNI www.huni.hr

                                                  elementarni modeli i primjeri iz nastave u XV. gimnaziji u Zagrebu

             autori ove datoteke: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Eva Špalj i Petar Mladinić         Riječ, dvije $\dots$

  Pred Vama je interaktivna knjiga. Svi modeli, primjeri i zadatci koji će biti prezentirani izabrani su kao primjeri uporabe WSP u poučavanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  U ovoj datoteci prezentirat ćemo primjere kreirane na klasičan način, koji su primjenom softvera Sketchpad HR5.03 i WSP konvertirani u dinamičnu html datoteku. Raspravit ćemo i određene aspekte uporabe alata i pokušati ukazati kako se ti alati uporabljuju u određenoj datoteci.

  U ovim se datotekama i radovima obrađuju pojmovi gimnazijskog matematičkog kurikula koji se tijekom nastavne godine poučavaju od 1. do 4. razreda u XV. gimnaziji u Zagrebu.

  Zadatci kojima se prezentiraju pojmovi i njihova rješenja postavljeni su istraživački i izvrstan su primjer dobre prakse u nastavi matematike uporabom softvera dinamične matematike Sketchpad.

  Datoteke su kreirane, uporabljene i provjerene u radu s učenicima tijekom školske godine 2020./2021. Ovdje ih objavljujemo 13. lipnja 2021. godine i na taj način ih činimo dostupnima svim zainteresiranim nastavnicima.

  Na učiteljima/ nastavnicima i učenicima je zadaća stjecanja iskustva/ vještina kao i promišljanje o kreativnoj uporabi potpuno novog i vrhunskog softvera u cilju boljeg/ svrsishodnijeg poučavanja i učenja matematike.

  U ovom slučaju to je poučavanje i učenje matematičkih modela, modeliranja, primjena i otkrivanje teoretskih modela, tj. funkcija. Iza svakog od modela, primjera i zadatka „skriva se“ ili možda bolje je reći može se otkriti neka od funkcija, tako da matematički model opisuje sustav koristeći matematičke koncepte i jezik.

  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$ Matematički model je približni opis neke realne pojave izražen matematičkim jezikom/simbolikom.

  Proces matematičkog modeliranja realizira se u 4 etape/koraka:

  1. korak: formuliranje zakonitosti povezane s temeljnim objektima.
  2. korak: istraživanje matematičkog problema "ugrađenog" u matematički model.
  3. korak: razjašnjenje je li matematički model usklađen s realnim podatcima, činjenicama na koje se odnosi model.
  4. korak: posljedica je analize modela i varijabli te njegovom modernizacijom/nadogradnjom.
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$

  Proces razvoja matematičkog modela naziva se matematičkim modeliranjem. Matematički modeli se koriste u prirodnim znanostima (kao što su fizika, biologija, znanost o zemlji, kemija i inženjerske discipline (npr. kao računalna znanost, elektrotehnika), kao i u društvenim znanostima (npr. ekonomija, psihologija, sociologija, političke znanosti).

  Model može pomoći u objašnjavanju sustava i proučavanju učinaka različitih komponenti i predviđanju ponašanja.

  Kako svrha modeliranja je povećati naše razumijevanje svijeta, valjanost modela počiva ne samo na njegovoj prilagodbi empirijskim opažanjima, već i na njegovoj sposobnosti da ekstrapolira na situacije ili podatke izvan onih koji su izvorno opisani u modelu.

  To se može smatrati razlikovanjem kvalitativnih i kvantitativnih predviđanja.

  Može se također tvrditi da je model bezvrijedan ako ne pruža neki uvid koji nadilazi ono što je već poznato iz izravnog istraživanja fenomena koji se proučava.  U ovoj datoteci razmotrit ćemo samo temeljne elementarne matematičke modele kao abecedu s kojom bi trebao biti upoznat svaki učenik tijekom svojeg školovanja.

  Model aritmetičkog rasta vodi na linearni graf, linearnu funkciju i jednadžbu.

  Model kvadratnog rasta vodi na kvadratni graf, kvadratnu funkciju i jednadžbu.

  Model geometrijskog rasta vodi na eksponencijalni graf, eksponencijalnu funkciju i jednadžbu.

  Logaritamski model utemeljen je na pojmu da je logaritamska funkcija inverzna eksponencijalnoj.

  Model logističkog rasta vodi na logistički graf, logističku funkciju i jednadžbu.

  Gielisov model vodi na Gielisovu formulu, koja je nastala kao poopćenje Pitagorinog poučka zapisanog u polarnim koordinatama, i kao takva omogućuje nam (i u 2D i u 3D) vizualizaciju prirodnih (kao i izmišljenih) objekata te uspješno modeliranje mikro i makro bioloških organizama, ali i funkcija.

  Poznati prvi povijesni primjer otkrića i primjene proučavanjem podataka i modeliranjem (kvadratnim rastom) je Galileovo proučavanje gibanja/kotrljanja kuglice na kosini početkom 17. stoljeća.

  Opis tog njegovog otkrića i način na koji se prvi put u matematici pojavio funkcijski model kojim se opisuje neka pojava možete naći u udžbeniku Matematika za drugi razred gimnazija koji su napisali J. Gusić, P. Mladinić, B. Pavković i koji je izdala Školska knjiga.

  Definiranjem i istraživanjem eksplicitno ćemo ilustrirati kako se na primjerima mogu ostvariti neki ishodi Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK-a):  Dakle, ovom se datotekom, osim nabrojenih zahtjeva, ilustrira i mogući razvoj samopouzdanja koje učenicima omogućuje "otkrivanje" razine koju postižu rješavanjem primjera, zadanih problema i zadataka. Na ovaj način oni mogu otkriti i spoznati mnoge "nove" zanimljive činjenice elementarne ("školske") matematike.
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$
  "Inteligentna" ("pametna") tehnologija utječe na učenje i poučavanje tako da neki sadržaji postaju suvišni, neki važniji, a neki mogući. Korisna je za razvoj pojmovnog razumijevanja i sposobnosti rješavanja problemskih zadataka.
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$
  Funkcije se smatraju jednim od najvažnijih pojmova srednjoškolske matematike, nužnim za učenje i razumijevanje matematike. Najizraženija značajka pojma funkcije je raznolikost prikazivanja: grafički, tablicama pridruženih vrijednosti, simbolički i verbalnim opisima.

  Za uspješnu izgradnju ovog kompleksnog pojma, važno je poticati razvoj svih njegovih aspekata. Posebice je važan povijesni aspekt uočavanja i modeliranja konkretnih problema te njihovim razvojem otkrivati teorijski model, tj. funkciju kojom se taj problem može opisati.

  Uvidom u udžbenike i nastavu praksu može se zaključiti da u hrvatskom obrazovanju dominira aspekt funkcije kao pravila pridruživanja s istaknutim algebarskim pristupom, ali ne i predhodnim razmatranjem numeričkih modela, tj. podataka.

  Imajući to na umu, polazeći od poznatih relevantnih svjetskih teorijskih okvira, razvili smo teorijski okvir koji opisuje razine razvoja pojma funkcije: od numeričkog modela do teorijskog modela i pojma funkcije.

  Okvirom su dani opis i specifični zahtjevi aritmetičkog, geometrijskog i ostalih modela.
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$ Michael de Villiers je u predgovoru svoje knjige Boolean Algebra at School napisao:

  Matematičar je poput čovjeka/šetača s povezom preko očiju, upadajući u nepoznato, ovješen između neba i zemlje na vitkoj niti matematičke logike.

  Strpljivo balansirajući i pažljivo osjećajući svoj put prema naprijed, oslanjajući se samo na intuiciju, maštu i spretnost uma, pokušava dostići sigurnost matematičkog modela.

  Kad se treba spustiti na zemlju, samo sigurnosna mreža hrabrosti (i uvjerenja) omogućit će mu da se popne natrag s odlučnošću.

  Konačno, kad uspije, javnosti se hvali svojim aerobatskim mentalnim sposobnostima. No, bez njih je shvaćanje uspjeha izgrađeno na mnogim greškama i čestim klizanjima stopala.

  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$ G. W. von Leibniz je napisao:

  Ja (planiram) i pišem tako da učenik uvijek može vidjeti unutarnje tlo stvari koje nauči, čak i tako da mu se izvor otkrića može pojaviti na takav način da učenik može shvatiti sve kao da ga je sam izmislio/otkrio.

  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$


  Ove su primjere i zadatke kreirale profesorice XV. gimnazije u Zagrebu: Sanja Antoliš, Aneta Copić i Eva Špalj, a Petar Mladinić ih je konvertirao pomoću WEB Sketchpada u html datoteke.


  1. Radovi Sanje Antoliš

         1. Tablice         2. Graf funkcije $|a|$
         3. Potencije broja 2

         4. Eksponencijalne nejednadžbe
         5. Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe  2. Radovi Anete Copić         1. Apsolutna vrijednost
         2. Kvadratna nejednadžba
         3. Nadopunjavanje do potpunog kvadrata
         4. Trigonometrijski omjeri - uvod
  3. Radovi Eve Špalj
         1. Kvadratna nejednadžba
         2. Pisa
         3. Stanovništvo
         4. Graf logaritamske funkcije
         5. Graf funkcije sinus i kosinus
         6. Trigonometrijske nejednadžbe
         7. Sustavi trigonometrijskih jednadžbi
         8. Primjena trigonometrije u stereometriji
         9. Konstrukcije elipse
         10. Derivacija
  7. Bilješka o autorima ove datoteke  Životopisi
  Sanja Antoliš rođena je 22. 3. 1961. u Zagrebu.

  Završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu.

  Sanja Antoliš, prof. izvrsni savjetnik radi kao nastavnik matematike u XV. gimnaziji.

  Autor je udžbenika i zbirki zadataka iz matematike za srednju školu, digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike i članaka vezanih uz metodiku nastave matematike.

  Mentor je studentima i pripravnicima matematike.

  Sudjeluje u Erasmus$^{+}$ projektima MERIA i TIME koji promiču istraživačku nastavu matematike.

  Područje interesa je metodika nastave matematike s naglaskom na primjenu tehnologije u nastavi matematike i rad s darovitim učenicima.

  U posljednje je dvije godine dobitnik nagrade za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike.


  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$


  Aneta Copić rođena je 19. 12. 1963. godine u Šibeniku.

  Diplomirala je 1986. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, matematički odjel, profesorski profil, usmjerenje: Algebra i analiza.

  U listopadu 2020. godine napredovala je u zvanje prof. izvrsni savjetnik, a radi kao nastavnik matematike u XV. gimnaziji.

  Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za gimnazije Grada Zagreba i voditeljica podpovjerenstva za B-varijantu natjecanja u okviru Državnog povjerenstva za natjecanje iz matematike.

  Područje profesionalnog interesa je primjena tehnologije u nastavi matematike i istraživački orijentirana nastava.

  Autor je udžbenika i zbirki zadataka iz matematike za srednju školu, digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike i niza članaka vezanih uz metodiku nastave matematike.

  Mentor je studentima i pripravnicima matematike, vanjski suradnik Prirodoslovno matematičkog fakulteta.

  Sudjeluje u Erasmus$^{+}$ projektima MERIA i TIME koji promiču istraživačku nastavu matematike.

  U posljednje je dvije godine dobitnik nagrade za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike.


  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$


  Eva Špalj rođena je 20. 3. 1962. godine u Zagrebu

  Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, matematički odjel, inženjerski profil, usmjerenje: Matematička informatika i statistika.

  Eva Špalj, prof. savjetnik nastavnica je matematike u međunarodnom i nacionalnom programu u XV. gimnaziji u Zagrebu.

  Vanjska je suradnica na dva kolegija na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

  Autorica je udžbenika i zbirki zadataka iz matematike za srednju školu, digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike i članaka vezanih uz metodiku nastave matematike.

  Mentorica je studentima matematike.

  Sudjeluje u Erasmus$^{+}$ projektima MERIA i TIME koji promiču istraživačku nastavu matematike.

  Područje njezinog interesa je metodika nastave matematike s naglaskom na primjenu tehnologije u nastavi matematike i rad s darovitim učenicima.

  U posljednje je dvije godine dobitnica nagrade za najuspješnije odgojno-obrazovne radnike.


  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$


  Petar Mladinić rođen je 1950. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

  Njegov rad ima dugotrajan učinak na poboljšanje odgojne i obrazovne prakse. Kao voditelj Nastavne sekcije Hrvatskoga matematičkog društva pridonosio je razvoju profesionalnih potreba učitelja/nastavnika, učenika i studenata u formalnome i neformalnom svakidašnjem i cjeloživotnom učenju i poučavanju.

  Organizirao je više od 150 predavanja, mnogobrojne radionice, pokrenuo Ljetnu školu Ruđera Boškovića te Ljetnu školu V. gimnazije i HMD-a.

  Za profesionalne potrebe učitelja, učenika i studenata utemeljio je četiri matematička časopisa: Poučak, Matka, Playmath i math.e te inicirao izdavanja knjiga u sklopu Male matematičke i Matkine biblioteke.

  Napisao je stotinjak stručnih članaka, knjiga, gimnazijskih i drugih udžbenika, potaknuo prijevode i preveo nekoliko knjiga te organizirao na desetke radionica za nastavnike i učenike.

  Pridonio je razvoju sustava obrazovanja u matematičkom području kao član Vijeća za nacionalni kurikulum i član Radne skupine za izradu Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za matematiku.

  Godine 2011. prijavio je projekt V. gimnazije IPAQ Peta - afirmativna nastava i inovativno poučavanje u gimnazijama u okviru HKO koji je realiziran s timovima četiriju gimnazija - iz Vukovara, Pakraca, Knina i Metkovića - te Prirodoslovno-matematičkim fakultetom iz Zagreba, uz sudjelovanje 1200 učenika i 1000 nastavnika.

  Osmislio je i organizirao projekt dvogodišnjih okupljanja učitelja i nastavnika matematike (susreti i kongresi nastavnika matematike) na kojima su izlagali hrvatski nastavnici, kao i najugledniji strani stručnjaci iz područja nastave matematike.

  Utemeljio je hrvatski ogranak TTT (Teacher Teaching Technology).

  Utemeljio je i više godina vodio Geometrijske radionice HMD-a.

  Kao nastavnik, a posebno kao ravnatelj V. gimnazije, aktivno je uključen u zajednicu, osnažuje demokratske procese, toleranciju i solidarnost među mladim ljudima i njihovim roditeljima.

  U slobodnom vremenu bavio se i suđenjem rukometnih utakmica. Prvi je hrvatski međunarodni sudac koji je licencu postigao u Lijepoj Našoj. Od 1993. do 1999. godine bio je član tzv. elitne liste sudaca IHF-a (International handball federation). Sudio je utakmice na Olimpijadi u Atlanti, na 4 svjetska prvenstva, 3 europska, 2 azijska i na mediteranskim igrama. Sudio je završnu utakmicu japanskog prvenstva, kao i tuniskog. Također je sudio 7 završnih utakmica europskih kupova, utakmice na dva svjetska kupa te prvi europski super kup. Na obilježavanju 100 godina športa u Austriji sudio je utakmicu između ženskih reprezentacija Austrije i Svijeta. Ukupno je sudio na više od 250 međunarodnih utakmica.

  Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata 1990. - 1992., odličjem Reda hrvatskog pletera i dobitnik je Državne nagrade Ivan Filipović za godinu 2015.


  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$

  “You may freely use Web Sketchpad in your own Web pages, provided you do so for non-commercial use only”
  [per kcpt.github.io]. License: Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0